Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Upper"

Ý nghĩa của "Upper" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "upper" có nghĩa là gì?
A:

It’s the opposite of lower. Your mouth has an upper lip and a lower lip.

Another meaning is the part of a shoe that is above the sole.

It can mean a stimulant drug. He took Amphetamines and now he is excitedly wild.
Q: upper echelon  có nghĩa là gì?
A: This is not common. I have never heard "upper echelon" used. It is a term used in essays and formal writings.
"Upper echelon" means "the higher level of a group."

Example:
"After many years, she was in the upper echelon of the city officials."
Q: uppers có nghĩa là gì?
A: "os de cima" ou "drogas com efeitos estimulantes". Depende do contexto.

Câu ví dụ sử dụng "Upper"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upper.
A: I sat on the upper deck of the double decker bus.

My room is on the upper floor of this house.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upper
.
A: @mprietom15 "the bedroom is on the upper floor of the house"
"I couldn't reach the upper shelves"
"the upper part of the street was blocked"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upper.
A: I am from the upper part of Spain.
You are from the upper part of Thailand.

Từ giống với "Upper" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa upper và above ?
A: Upper is more a location like an upper shelf. Above is describing the relation between two objects. Like, “will you grab a plate from the upper cupboard?” “Above the stove?” “Yeah.” Or like “I put those plants on the upper shelf so the cats couldn’t eat them and get sick” or “I’m trying to decide which painting to put above the fireplace.” For upper it’s the top one of more than one of the same thing (shelves, drawers, etc) and above just means something is over something else.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upper và higher ?
A: I think that upper is like more literal? Like upper floor is placed higher and "higher" is not that literal like 7 is higher than 5 and it also refers to levels on computer games like lvl 7 is higher than lvl 5
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upper và above ?
A: they are very similar.

"the cabinet is above the sink"

"the cups are in the upper cabinets"

upper is used to describe something that is above something else
Q: Đâu là sự khác biệt giữa above và upper ?
A: i think when you use upper, you are describing corners like.. thr upper part of the window or map, and above is what is on the object ( what is on top of another object ) and upper for the superior part of an object.

Bản dịch của"Upper"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? upper classの反対
A: lower class or working class (労働者階級)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? オーストラリアに行くまでに、なんとしてもupper intermediate まで到達したい。
A: I will do everything it takes to reach the upper intermediate level by the time I go to Australia.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? upper
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Upper"

Q: What does "put on uppers" means ?
https://youtu.be/SokCCh-i-pY?t=402
Is that a medication or something ?
A: "I put you on uppers"
"I put you on X" means a doctor prescribed X drug for you to take.
"uppers" (as in "uppers" versus "downers") is a drug or substance that lifts you up / gives you energy.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

upper

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý