Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uppercut"

Ý nghĩa của "Uppercut" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uppercut có nghĩa là gì?
A: @localambertrash can u please show me an example sentence please

Những câu hỏi khác về "Uppercut"

Q: Why is uppercut called uppercut? Like you can't cut a person with ur fists so why is it "cut"?
A: An uppercut usually refers to a punch that from below. Usually at a 90° angle.
this is the same when people call others southpaw, meaning someone is left handed. In baseball southpaw are people that bat leading with they're right. south has no meaning to it and paw has no meaning to it, people have no paws so why do they still call it a paw? no idea.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uppercut

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý