Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Upperhand"

Ý nghĩa của "Upperhand" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: upperhand có nghĩa là gì?
A: upper hand = advantage, control, more power than the other person

Dave and Jim often fought, but usually Dave won because he had the upper hand (= more strength).

The baseball team's new pitcher gave them the upper hand (= an advantage) in the world championship.

Câu ví dụ sử dụng "Upperhand"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upperhand.
A: It's two words "upper hand", and it means "advantage".

It is normally in "having the upper hand" or "gaining the upper hand".

My team has the upper hand in this contest.

Everyone is trying to gain the upper hand.

Latest words

upperhand

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý