Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Upperwear"

Từ giống với "Upperwear" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa upperwear và top ?
A: Yes, it's ok to say it like that.

You can say:

I got a new top.

I tried on a couple tops but decided not to get them.

Women keep their tops longer then most men.

If you want to be more specific, you can also use the word Blouse for tops that have a zipper or buttons and made of thin materials.

A guy will most always say shirt and not top.

Girls say top or blouse the most.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

top

Latest words

upperwear

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý