Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uppies"

Ý nghĩa của "Uppies" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Uppies? có nghĩa là gì?
A: Can you please provide a sentence?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uppies

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý