Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ups"

Ý nghĩa của "Ups" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: She has had her ups and downs in life có nghĩa là gì?
A: That the person has been through many hardships in her life.
그는 파란만장한 생애를 보냈다. (naver)
Q: big ups to (something) có nghĩa là gì?
A: big ups to ~ = yo admiro ~; respeto a ~
Q: higher ups có nghĩa là gì?
A: The bosses at your company, like the president, vice president, or CEO. These are the people who sit "higher up" in the building.
Q: He really ups everybody's game. He's amazing. có nghĩa là gì?
A: Yes, it means he motivates everyone to play better.

Câu ví dụ sử dụng "Ups"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Can you use “ ups and downs” in sentences please? .
A: Here are some examples:
1) Even with all of the ups and downs this year I am staying positive.
2) There have been a lot of ups and downs but now everything is going smoothly.
3) We had many ups and downs while trying to open up our business.
I hope that helps!
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với to have ups and downs.
A: I have ups and downs emotionally.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với have one’s ups and downs.
A: It's been a tough year, but one does have one's ups and downs.

Saying 'one' to refer to someone sounds incredibly formal. We would usually use something a little more natural, as below:

Don't worry, we all have our ups and downs.

I'm so pleased for you, you've had your ups and downs, but you've really come out the other side.

The movie was emotional, so many ups and downs.

We've had our ups and downs, but we're still going strong.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ups and downs.
A: A couple expressions are
This is my sister. We have our ups and downs but I love her.
Another one: being a mom has its ups and downs, but I wouldn't change it for the world.

Từ giống với "Ups" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa We have experienced many ups and downs during our marriage. và We have experienced many ups and downs in our marriage. ?
A: They're both correct, they're same i think
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ups và usps ?
A: United Parcel Service (a company)
United States Postal Service (the government)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ups and downs và highs and lows ?
A: The sentences mean the same thing they just get said depending on the person most people say ups and downs. People will usually use the sentence like this "He had his ups and downs"
Q: Đâu là sự khác biệt giữa grown ups và adult ?
A: Grown ups is more casual than adult, but the meaning is the same.

Bản dịch của"Ups"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? What should I say when I give the ups pick-up to the apartment's shipment manager?
A: "This is for UPS. Thanks."
"This is for UPS pickup. Thanks"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what ups
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Regardless of the ups and downs he has faced when he runs the company during the past few decades, he is still optimistic about the future. (is it correct? thanks!).
A: Mostly correct!
Regardless of the ups and downs he has faced when he ran the company in the past few decades, he is still optimistic about the future.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ups sahi kam nahi kar raha hai aur uska back sir adha hours hai
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Ups"

Q: I’ve had some ups and downs in a year and I know how to deal with them. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × I’ve had some ups and downs in a year and I know how to deal with them.
✓ I’ve had some ups and downs before and I know how to deal with them.

Q: I'd like to blow ups of these negatives, please. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'd like blow ups of these negatives, please.
Q: There is some ups and down like many couple but everything is okey cái này nghe có tự nhiên không?
A: There are some ups and downs like many couples, but everything is okay.
Q: and that's just grown ups cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ups cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ups

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý