Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ur"

Ý nghĩa của "Ur" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: ur wack có nghĩa là gì?
A: It's slang (mostly used online) that means something like "you're weird." It generally refers to something/someone that is unpleasant/unappealing. It's not really used in everyday conversation though (maybe it is among teenagers).
Q: I'm ready to love you but I just can't make ur list có nghĩa là gì?
A: Perhaps they think that you don’t like them back, that they’re not good enough.
Q: "In ur face!" as an expression có nghĩa là gì?
A: It's a somewhat rude way of saying "you were wrong". It is to emphasize your victory over someone. As in "Haha our team won! In your face, suckers!"
Q: ur hectic có nghĩa là gì?
A: You are all over the place/messy ; This usually describes someone who is unorganized, always has something to do, is always busy, and is always running around.
Q: ur có nghĩa là gì?
A: It's internet slang for your or you're

Câu ví dụ sử dụng "Ur"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I'm so excited to hear more about ur works.
A: Here are some English UK expressions:
Smash it!
Golly!
Fancy!
Bloody
Cheeky
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với That's where ur going?.
A: มิ้นเพื่อนฉันเป็นคนที่คุยเก่งเพราะเขาไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้และเขาชอบกินผัดไทยมากเพราะน้าเขาพาไปกินผัดไทยอยู่บ่อยๆเขาจึงชอบกินผัดไทย
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với if ur friend have a cold.
A: Are you okay?
How are you feeling?
Get well soon!
Would you like a hot drink or soup?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ur principled stand .
A: The politician didn't base his vote on the polls, but upon a principled stand.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với take ur time .
A: Don't worry, take ur time.
I'll be at Starbucks studying so take ur time.
I'm going to be a little late too so take ur time.
There's no rush. Take ur time.

Từ giống với "Ur" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa "pull up ur sleeves" và "roll up ur sleeves" ?
A: They mean basically the same thing, but to be technical the first is done with a quick pulling motion and the second is done with a slower, folding motion.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa How are ur và how are u ?
A: Cuando dices “ur” estás diciendo “tuyo” “cómo está tuyo”- how are ur. “How are you” es “como estás tú?” O “tu cómo estás”
Q: Đâu là sự khác biệt giữa why do ur pharmacies sell beers? và why do ur pharmacies sell beer? ?
A: beer is an UNCOUNTABLE noun. This means you can't say 'beers'

the only exception is when you mean 'bottles/glasses of beer'
example: "Hello, can I have two beers, please?"
Q: Đâu là sự khác biệt giữa You are tall as ur father và You are as tall as ur father ?
A: The first sentence is unnatural. You can say:

You are tall like your father.

or

You are as tall as your father.

Bản dịch của"Ur"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ur momm
A: Neither of these words are spelled correctly. “Your mom” is correct.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? which is ur favourite anime
A: You would say 'What is your favourite anime'
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what is ur name
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what do like to spend ur time?
A: What you like to do with your (free) time?
How do you spend your time?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how was ur day ..?!
A: How was your day?
😊

Những câu hỏi khác về "Ur"

Q: When ur deeply in love with your bias and you know damn well you'll never be together but your brain can't stop fantasizing.
Are you believe? cái này nghe có tự nhiên không?
A: You can say “do you believe” are you believe isn’t the right sentence to use :)
Q: 1.U’ve got ur shirt on inside out.
2. Make yourself at home.

정확한 발음을 듣고 싶습니다.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Who is ur fav artist???
A: @NOBODYvr Drake, Kendrick Lamar, EGOIST
Q: Oh my; I just looked at ur page. Beam me up Scotty and ur in CA too double whammy. I guess we know whats in the water; no wonder their nuts." What does that mean
A: 这是在哪里看到的呢??全部都是俗话,前言不搭后语 😂😂 “beam me up scotty”是《星际旅行》里的一句很有名的话,表示着你那么想离开一个地方而要上飞船去外太空😂CA是“加州”简写,ur就是“you are”简写(在别的情况下也可能是“your”或者“you're” 哈哈) “double whammy”就是“双重坏事”吧,坏事发生的时候另一件坏事也发生了, “i guess we know whats in the water" 是个比较老的说法,就是说所有的住在一个地方的人都很奇怪,好像自来水里有毒品,他们喝了以后都疯了。“their”应该是“they're”,那个人打错了。“no wonder they're nuts”是“怪不得他(们都)疯了”,说的是毒品的那个比喻 。我总觉得英语是个特别乱的语言,你看看上下文猜一猜吧😅 加油 哈哈
Q: So that you can enjoying ur movie and game rich detail. cái này nghe có tự nhiên không?
A: So that you can enjoy your movie and game in rich detail.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ur

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý