Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uranus"

Ý nghĩa của "Uranus" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: I love you to Uranus and back. có nghĩa là gì?
A: Just an expression. It means that person loves you a lot.

Bản dịch của"Uranus"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Uranus
A: Like YUR-unus

Những câu hỏi khác về "Uranus"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Uranus.
A: There are two ways to pronounce this. The way I heard when I was growing up sounded dirty, like the English words "your anus". The other way is more acceptable and spoken by scientists. I'll say both.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Uranus.
A: @Jacob_Steele, thank you very much!
Q: how large is Uranus compared to the Earth ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: “How large is Uranus compared to Earth?” sounds more natural. Uranus and Earth are basically names. Just like Sarah and Tom. You can’t say The Sarah and the Tom. You have to say Sarah and Tom. Likewise, it’s more correct to say Uranus and Earth. However, you can say “The planet Earth” if you want to be more specific, just like “The beautiful Sarah.”

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uranus

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý