Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urashima"

Những câu hỏi khác về "Urashima"

Q: Urashima Taro <an old story of Japan>
Once upon a time, there was a young man whose name is Urashima Taro. One day, Taro helped a turtle which had been bullied by children. And the turtle said "Thank you very much for your help.", and lead him to a castle in the sea.
At there, there was a so beautiful and kind princess. Taro had enjoyed days at there, but he became wanting to go home. When going home, the princess gave him a box as a souvenir. But she warned him not to open the box.
Taro went back to the ground, but there wasn't his home. A passersby said there was Urashima Taro's house around 300 years ago. Becoming sad, Taro opened the souvenir box. Then the box blew white smoke, and Taro became an old man with white hair. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Urashima Taro
Once upon a time, there was a young man whose name *was* Urashima Taro. One day, Taro helped a turtle which had been bullied by children. And the turtle said "Thank you very much for help.", and *led* him to a castle in the sea.
*At the castle in the sea*, there was *a very* beautiful and kind princess. Taro had enjoyed days there, but he became wanting to go home. When going home, the princess gave him a box as a souvenir. But she warned him not to open the box.
Taro went back to the ground, but *his home was not there*. A passersby said there was Urashima Taro's house around 300 years ago. Becoming sad, Taro opened the souvenir box. Then the box blew white smoke, and Taro became an old man with white hair.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urashima

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý