Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urate"

Ý nghĩa của "Urate" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Initiating urate lowering-therapy is conditionally recommended against in patients with asymptomatic hyperuricemia.

This means that we do not recommend initiating urate lowering therapy in patients with asymptomatic hyperuricemia?? có nghĩa là gì?
A: Yes, it means if a person has asymptomatic hyperuricemia, you probably shouldn't recommend urate lowering therapy, BUT it depends on other conditions. (That's what conditionally means)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý