Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urayamashii"

Bản dịch của"Urayamashii"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urayamashii
A: 「I envy you! 」と言われるけどそれはあまり言わないです。他の人の物が欲しいと言いたいなら、「I want one too」という方がいい。状況次第です

Latest words

urayamashii

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý