Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urban"

Ý nghĩa của "Urban" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: urban có nghĩa là gì?
A: Living in a city.
Q: urban chic có nghĩa là gì?
A: Urban = in, relating to, or characteristic of a city or town.

Chic = elegantly and stylishly fashionable

Urban chic = (elegant and stylish) city fashion.
Q: urban có nghĩa là gì?
A: Urban means city.
Q: urban có nghĩa là gì?
A: Having to do with a large city

Câu ví dụ sử dụng "Urban"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với urban.
A: I live in an urban city.
The urban streets are filled.

Từ giống với "Urban" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urban và rural ?
A: Urban areas are usually have a more higher density population. Usually a really fast-paced environment
ex. Big Cities

Rural areas are the opposite, they have lower density population. People here live a quieter lifestyle
ex. Village

There is a middle ground between the two called Suburban. Suburban areas are areas that have a higher density population than rural areas but less populated than urban areas.
ex. Towns

Hope this helped !!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa urban và city ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Đâu là sự khác biệt giữa urban và city ?
A: A city is a place, in particular a large town, where many people live and work in close proximity to each other.

Urban is an adjective that describes places or things featuring characteristics of a city or town.

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urban và local ?
A: You mean urban and rural?
Urban means areas that include towns and cities.
Rural means areas that include villages and hamlets.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa urban và rular ?
A: The density of human-created structures and resident people in a particular area. Urban areas can include town and cities while rural areas include villages and hamlets.

Bản dịch của"Urban"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urban
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Urban"

Q: Urban double repair includes two parts: Ecological restoration and urban renovation------ I feel a bit weird to use double repair in the context , do you have any alternatives other than double repair?
A: Urban dual repair includes two parts: Ecological restoration and urban renovation

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urban

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý