Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urdu"

Ý nghĩa của "Urdu" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: translate into Urdu Hindi Arabic Farsi có nghĩa là gì?
A: To translate means to find out what something in another language means.
Q: as you wish in Urdu có nghĩa là gì?
A: My name Mrs. Clarke Florette, i need your assistance in a deal that will be of mutual benefit for you. Please contact me on my email for more details: ( florette_clarke2013@hotmail.com )
Q:  consume in Urdu có nghĩa là gì?
A: I don't know how to write in urdu so I'll put it in logical romanization (kha•oh) is the verb eat/consume

Bản dịch của"Urdu"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Urdu
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Urdu
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? in Urdu
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Urdu
A: Es el idioma que hablan las personas de Pakistán

Những câu hỏi khác về "Urdu"

Q: Urdu
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: What does it mean in Urdu?
what was the need to be so good
A: اتنا اچھا ہونے کی ضرورت کیا تھی
Q: For Urdu lovers
https://youtu.be/TNvvL_48FUU
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urdu

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý