Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uremia"

Từ giống với "Uremia" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Uremia và Azotemia ?
A: Azotemia is a medical condition characterized by abnormally high levels of nitrogen-containing compounds (such as urea, creatinine, various body waste compounds, and other nitrogen-rich compounds) in the blood. It is largely related to insufficient filtering of blood by the kidneys. It can lead to uremia if not controlled. In other words, uremia is the pathological manifestations of severe azotemia.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

uremia

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý