Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urethral"

Những câu hỏi khác về "Urethral"

Q: As you know, The urethral stone is accompanied by an acute pain. I suffered urethral stone a few days. But, The symptom recovered completely now. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "But, the symptom [disappeared] completely now."
Q: As you know, The urethral stone is accompanied by an acute pain. I suffered urethral stone a few days. But, The symptom recovered completely now. cái này nghe có tự nhiên không?
A: We normally call these 'kidney stones'.

Did you suffer a stone for a few days, or a few days ago?

Maybe:

As you know, kidney stones are accompanied by acute pain. I suffered from a kidney stone a few days ago. But, the symptoms are completely gone now.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urethral

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý