Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urgent"

Ý nghĩa của "Urgent" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: urgent có nghĩa là gì?
A: urgent means you want something to be given the utmost importance at this particular moment.
Hope this helps
Q: urgent có nghĩa là gì?
A: needs attention immediately or requiring a speedy action
Q: that’s nowhere near urgent enough. có nghĩa là gì?
A:

Yes, as well as saying "I've got time so I'll just put it off until I actually really need to get it done."
Q: most urgent có nghĩa là gì?
A: Most urgent = most important

Câu ví dụ sử dụng "Urgent"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với urgent.
A: It is urgent that you finish your paper tonight. It is due in the morning.

I need to go to the bathroom! It's urgent!

I was taken to urgent care in the hospital.

This is urgent.

Tell mom it's urgent.

You have a phone call from your mother, she says it's urgent.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với urgent.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với urgent.
A: She left early because something urgent came up at home.

Từ giống với "Urgent" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urgent và prompt ?
A: urgent - compelling immediate action. whereas prompt - ready to act or on schedule.

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urgent và evident ?
A: urgent means something is almost emergency like
.. it is very important or need to be done quickly.


She had an urgent assignment to complete before the day was over.evident means something obvious Or blatant


it was evident she was not going to finish in time
Q: Đâu là sự khác biệt giữa urgent và emergency ?
A: Urgent is usually when something is needed to be done. "I need to get my work done, it's urgent!" It's used to say that something is important.

Emergency is when something more serious happens. "I need an Doctor, it's an emergency!"

Sometimes they can be used both way.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa urgent và eager ?
A: "urgent" means something that needs to be done right away. "eager" means you're excited to do something.

Bản dịch của"Urgent"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? c'est urgent
A: On dit "It's urgent" ou "It is urgent" tout simplement😊
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? c'est urgent
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urgent
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urgent
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Urgent"

Q: 371-380 urgent, please🥺
A: 371. Tries, turns up
372. Does not call, waits
373. Would forgive, was
374.came back, are
375. Fought, were sure
376. Open, explains
377. Tells, chose
378. Will finish, will make sure
379. Put up, began
380. Smiled, understood
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm It's not urgent.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm It's not urgent.
A: It's not urgent.
Q: urgent cái này nghe có tự nhiên không?
A: You pronounce the word well! :)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urgent

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý