Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urging"

Những câu hỏi khác về "Urging"

Q: "Urging me to rethink my roots and heritage"
"Urging me to rethink about my roots and heritage"
"Urging me to think about my roots and heritge"

Which sounds more natural? Thank you :)) cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Urging me to think about my roots and heritage"
or if you thought about it before and are coming back to it:
‎"Urging me to rethink my roots and heritage"
but most likely the first one

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

urging

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý