Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urinal"

Bản dịch của"Urinal"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what means 'urinal cake duty'?
A: If a person is on urinal cake duty, that means it's his turn to do the job of replacing the urinal cake in the urinal. I've never done that job (I'm a woman), but I suppose the old cake must be gotten out of the urinal first and then a new cake put in.

Những câu hỏi khác về "Urinal"

Q: I wonder why urinal cake is called urinal cake instead of “urinal candy”, “urinal bread”, “urinal pancake”.

https://youtu.be/plHuRJB0LOo
A: Cake doesn't refer to the dessert, but to something with a small, hard shape. The name comes from the shape. It is a common use of the word cake. We say a cake of soap, a rice cake (that is dry and hard, not at all sweet, but it has cake shape), a cake of salt, a cake of chocolate (not a chocolate cake, but chocolate used for cooking that is sold in this shape), a cake of yeast.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm urinal ( pronunciation in US! ).
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urinal

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý