Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urination"

Từ giống với "Urination" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urination và urine ?
A: Sort of an unusual question but here goes. Urination is the actual act of peeing. When I stand at the toilet and pee I am urinating. The act of urination. Urine is the liquid that comes out. So in casual language urination is peeing and urine is pee.

Những câu hỏi khác về "Urination"

Q: Those who feel the cold easily are significantly more likely to present with frequent urination. cái này nghe có tự nhiên không?
A: People who feel cold more easily more frequently feel the need to (urinate)/(pee)/(use the restroom), when compared to those who do not feel cold as easily.
Q: Those who feel the cold easily are significantly more likely to present with frequent urination. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Those who get cold easily are significantly more likely to present with frequent urination.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urination

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý