Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urinel"

Ý nghĩa của "Urinel" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: urinel có nghĩa là gì?
A: Thank you so much!
Q: urinel có nghĩa là gì?
A: http://radio.foxnews.com/wp-content/uploads/2012/07/7-2-Talking-Urinal-Cakes.jpg

Latest words

urinel

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý