Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urls"

Những câu hỏi khác về "Urls"

Q: He wrote URLs of LinkedIn in the reference on his document. I think the website is not the original reference, so I requested that to provide the correct URLs. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × He wrote URLs of LinkedIn in the reference on his document.
✓ He wrote URLs of LinkedIn accounts in the references of his document.

× I think the website is not the original reference, so I requested that to provide the correct URLs.
✓ I think that the website is not the original reference, so I requested that he provide the correct URLs.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urls

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý