Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urn"

Ý nghĩa của "Urn" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: funeral urn có nghĩa là gì?
A: A (Funeral) urn is a vase you put a dead person’s ashes in
Q: urn có nghĩa là gì?
Q: ....the urn pined down by us...??? có nghĩa là gì?
A: It doesn't make any sense to me. An urn is where a person's ashes are stored when they're cremated though

Những câu hỏi khác về "Urn"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm urn, earn .
A: Urn, warm. Both words are pronounced the same.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urn

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý