Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urna"

Bản dịch của"Urna"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urna
A: Algún contexto sería útil.

En política, la palabra "urna" significa "ballot box".
Las “urnas” se abren cuando acaba la votación. — “The ballot” boxes are opened once voting is finished.

La palabra "urna" también puede significar "urn".
Muchas personas guardan las cenizas de sus seres queridos en “urnas” funerarias. — Many people keep the ashes of their loved ones in funerary “urns”.

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urna eletrônica
A: Electronic ballot box.

Latest words

urna

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý