Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uroczy"

Bản dịch của"Uroczy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uroczy
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uroczy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uroczy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uroczy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

uroczy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý