Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urself"

Ý nghĩa của "Urself" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: give urself a cushion of 10 to 15 mins between each task. có nghĩa là gì?
A:

‘Cushion’ usually means a pillow but in this case ‘cushion’ means a break or gap or pause.
“Give yourself a break of 10 to 15 mins between each task”

Những câu hỏi khác về "Urself"

Q: urself 是 yourself的简写吗
A: Yes, urself = yourself
It is informal though

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urself

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý