Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ursula"

Những câu hỏi khác về "Ursula"

Q: What is meant by cavernous here?

- Ursula felt weightless, as if she was going to float away. The next thing she knew she was on a cavernous hospital ward.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ursula

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý