Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uruguay"

Bản dịch của"Uruguay"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? nací en Uruguay
A: Born in uruguay
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? En Uruguay y en otros países, las mujeres cobran menos que los hombres en puestos de trabajo
A:
In Uruguay as well as in other countries, women earn less than men for the same jobs.

Những câu hỏi khác về "Uruguay"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Uruguay.
A: Most native English speakers say that country name incorrectly as well! If you want the real pronunciation the native Spanish speakers are the best resource.
Q: lose or lost
"Uruguay have lost the game"
A:
Hi Old thanks
I think you make a little* mistake

"have lost" is present perfect
(I think)

Uruguay lost the game
(simple past" I think)
Q: In Uruguay you can drink at 18; in Japan you have to be 20. cái này nghe có tự nhiên không?
A: ... you have to be at least 20.
Q: In Uruguay you can drink at 18; in Japan you have to be 20. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would add . instead of ;
Q: In Uruguay you can drink from 18; in Japan you have to be 20. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's OK.

I think "at 18" may be better.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uruguay

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý