Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Usable"

Những câu hỏi khác về "Usable"

Q: Usable Wi-Fi is SomeWiFi cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would probably say "Some Wi-Fi is available to use" but it would depend on the situation.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

usable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý