Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Usedto"

Từ giống với "Usedto" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa get usedto và be used to ?
A: "Get used to" means you are new to something and it will take time to be good at it. "Be used to" means that you are already good at something.

"It will take sometime for me to get used to my new job"

"It took a lot of time for me to be used to my new job"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

usedto

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý