Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Useed"

Bản dịch của"Useed"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? useed the spesific grammar(hypothetically about past)-iwrote it like this> if I had continued the Drama major and didn’t changed my major I might have spent much time trying to avoid him is it ok to say(didn’t changed my major?)
A: Instead of that you can say:
If I hadn’t changed my major ,I might’ve spent too much time trying to avoid him

This is better to say because what you were saying is really wordy.
There was grammar mistakes in yours but besides that it was really good.

Những câu hỏi khác về "Useed"

Q: useed the spesific grammar(hypothetically about past)-iwrote it like this> if I had continued the Drama major and didn’t changed my major I might have spent much time trying to avoid him is it ok to say(didn’t changed my major?) cái này nghe có tự nhiên không?
A: You can remove the phrase "and didn't changed my major"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

useed

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý