Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Useing"

Những câu hỏi khác về "Useing"

Q: Useing smartphone in the bed are disturbing your sleep because bright light from the screen awake you.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: USING A smartphone in the bed DISTURBS your sleep because THE bright light from the screen awakes you.
~Ask if you don't understand why something is what is it.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

useing

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý