Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Useless"

Ý nghĩa của "Useless" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: useless có nghĩa là gì?
A: of no use
The book was useless, it did not answer my question
Q: useless có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: useless có nghĩa là gì?
A: worth nothing/no purpose
Q: useless có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Useless"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với useless.
A: Knowledge is useless if you don't put it into practice.

A broken key is useless.

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với useless.
A: useless - inútil, sem uso

I can't deal with useless people. I need accurate people around.
I'm going to donate those things I find useless.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với useless.
A: It is useless to use Yen in America.

A broken car is useless to have.

When no one needs you, you're called useless.

Từ giống với "Useless" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa useless và pointless ?
A: Useless could mean unhelpful, but pointless can’t. For example,
-You’re utterly useless, you know that? I can’t even count on you to...

Pointless implies without a purpose/futile. For example,
-It is pointless to keep fighting. Just face it, you’ve lost. (You could also use “useless” here though)

So, useless could be used synonymously with pointless with the meaning “futile/without purpose” but pointless can’t be used synonymously with the word useless to mean “unhelpful.” Hopefully I didn’t make that confusing! 😅
Q: Đâu là sự khác biệt giữa useless và idle ?
A: Useless means it has no use. Idle means stationary, motionless, and hence by extension can be said to have a synonymous meaning, when saying someone is idling around (i.e. not doing anything)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa useless và used ?
A: Useless means that it's of no use anymore

Used means it's already been used

Examples: This broken screwdriver is useless.

This game has been used, so it's discounted.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa useless và needless ?
A: Usually, they are used to mean the same thing, but sometimes they mean a little differently.

useless = cannot be used (broken, pointless)
needless = unneeded (it can be used, but no one wants or needs to use it)
OR needless = gratuitous ("needless violence" is violence for no reason, violence just because you want to be violent)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa useless và unuseful ?
A: @Nimloth: 对。Useless 也可以用在东西上,指没用。Unuseful只用在东西上。不管用而已,不是完全没用。

Bản dịch của"Useless"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? useless
A: Inutile=useless
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? useless
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? useless
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Useless"

Q: "Useless for me" or "useless to me"?
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm useless.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm useless.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: You're useless! You lazy good-for-nothing! cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

useless

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý