Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uselessness"

Những câu hỏi khác về "Uselessness"

Q: ①My own uselessness always forces me to study harder.
②Her competence always forces me to study harder.
③I am forced by my own uselessness to study hard.
④Studying English is not something that someone is forcing me to do. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: ①My own uselessness always forces me to study harder.
②Her competence always forces me to study harder. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uselessness

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý