Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uselss"

Những câu hỏi khác về "Uselss"

Q: daydreaming. is it can use for night/dawn also?
you know, sometime we thinking uselss things late into night and dawn. how can i say it?
A: Meaning: n. absentminded dreaming while awake.

1. I was just daydreaming.
2. Stop daydreaming and get on with your work!
3. Beguiled by the warm day,the children fell to daydreaming.sentence dictionary
4. I would spend hours daydreaming about a house of my own.
5. What are you daydreaming about? There's work to be done.

i think there's no time-limit to use this words as long as you awake from your sleep.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uselss

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý