Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ustedes"

Câu ví dụ sử dụng "Ustedes"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ustedes tienen tanto odio el uno a el otro how would i say that in english.
A: You have a lot of hate for each other.
You have so much hate for each other.
You (guys) really hate each other.

Bản dịch của"Ustedes"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ustedes
A: @kavonee: you guys
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Cómo están ustedes ?
A: @Day1711: How are you?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? how do you say "ustedes" in english?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ustedes son importantes para mí
A: you are important to me, or you are precious to me
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ya ustedes comieron
A: Did you guys eat yet?

Have you all eaten yet?

Những câu hỏi khác về "Ustedes"

Q: ¿Son ustedes españoles? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: it is correct if I say you don't won ( ustedes no ganaron )
A: You didn’t win.
Q: ustedes dicen "little bit"?
A: Yes. A little bit.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ustedes

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý