Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Usually"

Ý nghĩa của "Usually" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: usually có nghĩa là gì?
A: Usually = meistens
Q: You’re usually so happy-go-lucky. có nghĩa là gì?
A: happy-go-lucky is someone who is cheerful and carefree.
Q: most usually có nghĩa là gì?
A: Thank you so much!☺️
Q: usually có nghĩa là gì?
A: Pode significar 'Geralmente,' ou 'Usualmente'
Q: a.b and g. i usually write a.father and mother b. grandfather and grandmother and g. uncle' and aunt's children có nghĩa là gì?
A: a) Parents b) grandparents g) cousins

Câu ví dụ sử dụng "Usually"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với usually.
A: I usually get there at 8 am.
She usually takes the bus home.
He usually exercises for 30 minutes everyday.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với usually .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với usually.
A: I usually get to school on time.
Usually my room is cold.
My dog usually never bites.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với usually.
A: @VojaciVb: she usually goes out with her friends
friends usually prank each other
my friends usually have a dance battle every once in awhile to see who's better out of the group
he usually doesn't pick up her calls
she is usually shy and very timid but easy to get along

Từ giống với "Usually" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa usually và normally ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Đâu là sự khác biệt giữa usually và always ?
A: Usually: high probability of happening, ie I usually go for a walk every morning when I’m not lazy. Always: definite (100% chance) probability of happening, ie I always go to the beach during summer
Q: Đâu là sự khác biệt giữa i usually don't do it và i don't uaually do it ?
A: "I don't usually do it" sounds more natural, but both are commonly used and correct
Q: Đâu là sự khác biệt giữa usually và always ?
A: usually = most times (80%くらいの頻度)
always = every single time, no exceptions (100%の頻度)

I usually eat a sandwich for lunch = sometimes I eat something else
I always eat a sandwich for lunch = I never eat anything else
Q: Đâu là sự khác biệt giữa usually và normally ?
A: I normally eat breakfast
I usually eat breakfast

they are different words that mean the same thing

just like
Konnichiwa
and
Moshi moshi

Bản dịch của"Usually"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? usually
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? usually
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? usually
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? usually
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? usually
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Usually"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm usually.
A: Yes, that’s correct! 😁
Q: i usually dont go my home cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I don't usually go home" or "I don't go home, usually" is more natural.
Q: i usually don't see the romantic comedy.
today was see the movie in order to relax.
it was amusing. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I usually don't *watch* romantic *comedies*.

Today *I saw a movie in order to relax*.

It was amusing.
Q: usually cái này nghe có tự nhiên không?
A: the pronunciation is very good, just try to work on ennunciating the syllables to make it sound clearer! 😊
Q: i know( i usually stay at home) is right.
but i don't know if (i usually stay home.)is right.
i usually stay in my bedroom.
i usually stay in the bedroom.
i usually stay in bedroom.
which is right ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: I usually stay home = good

I usually stay in the bedroom = ok but needs context

I usually stay in my bedroom = ok but needs context

I usually stay in bedroom = not good

I usually stay at home in my bedroom = good overall

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

usually

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý