Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Wine"

Ý nghĩa của "Wine" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: This wine contains 17 to 18% alcohol. có nghĩa là gì?
A: @BStotch the alcohol content of the wine could be from 17.00% to 18.00%
Q: "bad-ass"
e.g) some bad-ass wine tasting có nghĩa là gì?
A: Bad-ass basically means super cool or super good.
Q: it's wine talking. có nghĩa là gì?
A: It means "I wouldn't ordinarily say these things, but I'm (a little) drunk" - "It's the wine that's making my say these things, not me"
Q: wine region có nghĩa là gì?
A: Yes, it does.
Q: Listen to me wine. có nghĩa là gì?
A: The actual phrase is "Listen to me whine" meaning listen to me complain

Câu ví dụ sử dụng "Wine"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với it's wine o'clock.
A:
I've said 'Wine Time' before since it rhymes more :p
'Right! That's the last of it [work]... It's wine o'clock, I think! 😄'
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wine and dine.
A: Tonight we will have wine at the party.

We will dine at the steakhouse.

The word dine is another term for eat.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wine and dine.
A: Awesome. Thank you. For example I have this situation: "I have just seen my close friend after long time no see. I will wine and dine her." Does that work?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wine it up.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wine and dine.
A: His friend told him he should "wine and dine" the girl if he wanted to win her over.

Từ giống với "Wine" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa some of the best wines are from the New world và some of the best wines are those from the New world ?
A: In English we can add more words to a sentence that do not change the meaning. It is sometimes to make a writing longer (for school) or to sound smarter, but does not.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Wine is made from grapes. và The grapes are made into wine. ?
A: in the first sentence you explain out of what the wine is made of/what the ingredients are. And in the second sentence you explain what the grapes are going to be used for/what happend to the grapes.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I am looking for a wine to serve with sole meunière . và I am looking for a wine that serves with sole meunière . ?
A: You wouldn't really say "I am looking for a wine that serves with sole meunière" but rather "I am looking for a wine that goes well with sole meunière " The first sentence is perfectly phrased too, however.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa red wine và burgandy ?
A: yeah, both are red :)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa “Some of the best wines are those from the Neweorld” và “Some of the best wines are from the New world” ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Wine"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? wine o'clock
A: (웃기는) 와인을 마시기위한 적절한 시간
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "wine is made from grapes " or "wine is made by grapes"
A: "Wine is made from grapes"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? there is (no) or (any) wine left ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? wine (color) It is "wine" or "burgundy" ? both are correct ?
A: Both should be acceptable, although burgundy sounds more professional.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? red wine not sweet but ...?
A: This red wine is not sweet

Những câu hỏi khác về "Wine"

Q: Would you like to drink white wine? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Would you like some white wine?
Q: A good wine can be very relaxing at times like these.

or

A good wine can be very relaxing in times like these.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'm quite certain you can say it both ways. Both are clear.
Q: About wine store: Are these sentences natural English? Could you correct them please?
-----
This store lends you two wine glasses for tasting, so that you can taste two kinds of wine more accurately at the same time.
If you use only one glass and taste them one by one, you might forget the flavor of the wine which you drunk before. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It is all natural except at the very end. The correct tense for this sentence is "drank." Also, "which" can be dropped. Example: ". . . you might forget the flavor of the wine you drank before."
Q: About a wine bar in Japan.
You can drink 20 kinds of wine for all-you-can-drink. They are selected from uncommon great wine brands of all over Japan.
Wine of popular brands and big companies is not always delicious. It depends on your own preferences though.
This bar backups small scale wine breweries. So you can drink many types of rare and local wine here. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Popular wine brands and big companies ARE not always delicious." Use "are" since you're speaking about two things, the brands and the companies. It's plural. Also, don't say "wine of popular brands". "Popular wine brands" sounds more natural. Also, that next sentence shouldn't be separated. Instead it should look like this: "popular wine brands and big companies are not always delicious, however, it depends on your own preference. "

Again, with the sentence after that, take out the period and add a comma. "This bar backs up small scale wine breweries, so you can drink a variety of rare and local wines here!" That sounds better and more inviting, and like a better closing sentence :)
Q: We brought wine and served it each other. cái này nghe có tự nhiên không?
A: We brought wine and served it to each other.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

wine

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý