Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Wooden"

Ý nghĩa của "Wooden" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: “strap to a wooden plank” có nghĩa là gì?
A: Attach to a wooden plank with lengths of rope or cable
Q: wooden có nghĩa là gì?
A: Made out of wood (tree)
Q: wooden có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Wooden"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wooden.
A: I sat on the wooden chair.
The child played with wooden blocks.
She did her homework on the wooden desk.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wooden .
A: In cooking there is nothing better than a wooden spoon.

Những câu hỏi khác về "Wooden"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm wooden.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: wooden cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds natural but put an emphasis on the wo in wooden. It kind of sounds like ooden.

Latest words

wooden

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý