Question
Cập nhật vào
15 Thg 9 2018

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 1/
A: 这次你一定要帮我!
B: 放心吧,___________。(不管,多)

2/
A: 小林这个人真好! 每次他都热情地帮助我。
B: _________________。(不管+Verb+不+Verb)

3/
还有半小时就倒了,____________。(以为)

4/
_______________,其实很容易。 (以为)

5/
_______________,没想到他们一直留在北京。(以为)
. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 1/
A: 这次你一定要帮我!
B: 放心吧,___________。(不管,多)

2/
A: 小林这个人真好! 每次他都热情地帮助我。
B: _________________。(不管+Verb+不+Verb)

3/
还有半小时就倒了,____________。(以为)

4/ 
_______________,其实很容易。 (以为)

5/
_______________,没想到他们一直留在北京。(以为)
.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question