Question
Cập nhật vào
18 Thg 5 2015

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

The document from the school is necessary for the second round,
but it would be greatly helpful if I could get it for the first round. Is it possible?
cái này nghe có tự nhiên không?

This is a part of an email talking about the process of selection for a scholarship. The selection consists of two rounds.
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question