Question
Cập nhật vào
4 Thg 11 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I do some desk work in the morning, then I get down to machine shop work. cái này nghe có tự nhiên không?

I've ask the same question several days ago, but only got two answers. One said "natural" the other "unnatural." So I cannot figure out it sounds natural or not.
I really appreciated it if you would answer.
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question