Question
Cập nhật vào
28 Thg 3 2014

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Ainu
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Which Please find the attached file. hoặc Please check the attached file. hoặc None nghe tự nhiên nhất

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question