Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
2 Thg 4 2014

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Which tacit understanding hoặc unspoken agreement nghe tự nhiên nhất

I want to say ' I think there’s a tacit understanding / an unspoken agreement for it.'
Which is natural?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question