Question
Cập nhật vào
11 Thg 8 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Pháp (Canada)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

A:How many cream how many sugars?
B:I'll go one cream and one sugar
cái này nghe có tự nhiên không?

Write additional information here. You can write in any language.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question