Question
5 Thg 7 2020

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Look up in the sky, it's a bird, it's a plane! có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Look up in the sky, it's a bird, it's a plane! có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Những câu hỏi mới nhất
Topic Questions
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question