Question
Cập nhật vào
7 Thg 4 2021

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

お会いしとうござんした
この文はどういう意味ですか
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này お会いしとうござんした
この文はどういう意味ですか có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question