Question
Cập nhật vào
28 Thg 10 2021

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Did I write the time right?

5:35 - без двадцати пяти минут шесть
6:45 - без четверти минут семь
9:55 - без пяти минут десять
11:40 - без двадцати минут двенадцать
3:15 - пятнадцать минут четвертого
8:25 - двадцать пять минут девятого
10:05 - пять минут одиннадцатого
19:30 - половина восьмого
17:00 - семь часов
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Did I write the time right?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question