Question
Cập nhật vào
13 Thg 4 2022

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

일 _____ 하시고 돈 ____ 버십시오.
아까 군검사 구속 뉴스 봤죠.
그 친구가 나랑 손발 _______ 땡긴 돈이 얼만지는 일아요?

빈칸 부분은 무슨 내용인지 궁금해요 :)

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
일 _____ 하시고 돈 ____ 버십시오.
아까 군검사 구속 뉴스 봤죠.
그 친구가 나랑 손발 _______ 땡긴 돈이 얼만지는 일아요?

빈칸 부분은 무슨 내용인지 궁금해요 :)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question