Question
Cập nhật vào
6 Thg 9 2022

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? She tried to
hacking and privacy by
concerns about
the
many security measures that had been
put in place.

A. alleviate... reiterating

B. reconcile... delineating

C. dissipate... refuting

D. abate ... downplaying

E. redirect... sustaining

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? She tried to
hacking and privacy by
concerns about
the
many security measures that had been
put in place.

A. alleviate... reiterating

B. reconcile... delineating

C. dissipate... refuting

D. abate ... downplaying

E. redirect... sustaining
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question