Question
21 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? what are some slangs or txt/chat abbreviations in vietnamese? for an example "LOL" is to laugh out loud in english

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? what are some slangs or txt/chat abbreviations in vietnamese? for an example "LOL" is to laugh out loud in english
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question